தற்போது இருக்கும் பறவைகள் எண்ணிக்கையில் 3 பில்லியன் அளவு வீழ்ச்சி!

இரண்டு முக்கிய ஆய்வுகளில் ஆசியா மற்றும் அமெரிக்காவில் பறவைகளின் இனதொகையில் கடும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக தற்போதை ஆய்வுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா மற்றும்…