மாலங் வெற்றி விருதில் பங்கு கொண்ட திஷா பதானி

திஷாவின் ஒப்பனை அலங்காரத் தோற்றம் தலைப்புச் செய்திகளைாக அமைந்தது. சிவப்பு கண் தோற்றத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். பளபளப்பான கூந்தல் . என்வென்று சொல்வதம்மா வஞ்சி இவள் பேரழகை…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap