காதலனை அனுப்பி கணவனை து டி து டிக்க கொ ன்ற மனைவி : மரத்தில் தொ ங்கவிட்ட ப யங்கரம்!!

தமிழகத்தில், க ணவனை, கா தலனை வை த்து அ டி த் து கொ ன் று வி ட்டு, ம னைவி அ வரை ஏ ரிக்க ரை ம ரத்தில் பி ணமாக தொ ங்க வி ட்ட ச ம்பவம் பெ ரும் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படுத்தியுள் ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அ ருகே இ ருக்கும், மேல்வயலாமூர் கி ராமத்தை சே ர்ந்தவர் கார்த்திகேயன்(32). வி வசாயியான இ வருக்கு சாந்தி(30) எ ன்ற ம னைவி உ ள்ளார். இ ந் நி லையில் க டந்த 17 ஆ ம் தி கதி, அ ப் ப குதியில் இ ருக்கும் ஏ ரிக்க ரை ம ரத்தில் கார்திகேயன் பி ணமாக தூ க்கில் தொ ங்கிய ப டி கி டந்தார்.

அ தன் பி ன் கார்த்திகேயன் ம ரணம் கு றித்து பொ லிசார் வி சாரணை மேற்கொ ண்டனர். மு தற்கட் ட வி சாரணையில், கார்த்தியேன் அ ன்றைய தி னம், ஏ ரிக்கரை க்கு இ யற்கை உ பாதம் க ழிக்க செ ன்றுவி ட்டு வ ருவதாக சாந்தியிடம் சொ ல்லிவி ட்டு செ ன்றுள் ளார்.

பி ரேத ப ரிசோ தனையில், கார்த்திகேயன் உ டலில் கா யங்கள் இ ருப்பது க ண்டுபிடிக் கப்ப ட்டது. இ தனால் அ வரை யா ரேனும் அ டி த் து கொ லை செ ய்திருக்கலா ம், எ ன்ற ச ந்தேகத்தில் பொ லிசாரின் பா ர்வை சாந்தி ப க்கம் தி ரும்பியது.

அ ப்போ து, சாந்திக்கும், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சே ர்ந்த தங்கமணி எ ன்பவருக்கும் ப ழக்கம் இ ருப்பது தெ ரியவந்துள் ளது.
க ரும்பு வெ ட் ட கி ராமத்துக்கு வ ரும்போ துதா ன் தங்கமணியுடன் சாந்தி கு டும்பத்துக்கு ப ழக்கம் ஏ ற்பட்டுள் ளது.

அ ப்போ துதா ன் சாந்தியுடன் கா தல் ம லர்ந்துள்ளது. இ தையடுத்து இ ருவரும் அ டி க் க டி த னிமையில் இ ருந்து வ ந்துள்ள னர். இ வர்களின் கா தலுக்கு கார்த்திகேயன் எ ப்படி யும் த டையாக இ ருப்பார் எ ன்பதால், சாந்திதான் தங்கமணியையும், அ வரது ந ண்பரையும் ஏ ரிக்கரை க்கு கொ லை செ ய்ய அ னுப்பி வை த்துள்ளார்.

அ தன் ப டி, கார்த்திகேயனை ச ந்தித்த தங்கமணி, ஏ ரிக்கரை யிலேயே ம து ஊ ற்றி கொ டுத்துள் ளார். போ தை ஏ றியதுமே தங்கமணி, கார்த்திகேயனின் க ழுத்தை நெ றி த் து கொ ன்றுள்ள னர்.

த ற்கொ லை போ ல இ ருக்க வே ண்டும் எ ன்பதற்காக அ வரது லுங் கியை அ விழ்த்து ம ரத்தில் தொ ங்கவி ட்டு வ ந்துள்ளது வி சாரணையில் தெ ரியவந்துள் ளது.

மே லும், சாந்தியின் இ ந்த ப ழக்கம் கு றித்து கார்த்திகேயனுக்கு மு ற்றிலும் தெ ரியாது. இ து எ ப்படியும் தெ ரிந்துவி டும் எ ன்பதால், அ வரை மு ன்கூட் டியே கா தலனுடன் சே ர்ந்து சா ந்தி க ணவனை கொ லை செ ய்ய தி ட்டம் போ ட்டுள்ளார். கார்த்திகேயனும், த ன்னை எ தற்காக அ டி க் கி றா ர்கள், கொ லை செ ய்கிறா ர்கள் எ ன்றே தெ ரியாமல் உ யிர் இ ழந்துவி ட்டா ர்.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap