வெளியூரில் வேலை பார்த்த கணவனுக்கு இ டியாக வந்த செய்தியால் எடுத்த வி பரீத முடிவு!

தமிழகத்தில் ம னைவி கா தலனுடன் ஓ டியதால் வ டம நி ல இ ளைஞன் கி ணற்றில் கு தி த் து த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டார். பீகார் மாநிலத்தை சே ர்ந்தவர் அருண்குமார் (18), தொ ழிலாளி. இ வர் கன்னியாகுமரி அ ருகே ரஸ்தாகாடு எ ன்ற இ டத்தில் தெ ன்னந்தோ ப்பில் வே லை செ ய்து வ ந்தார்.

இ வருக்கு ஓ ராண்டு க்கு மு ன்பு தி ருமணம் ந டந்தது. ம னைவியை பீகாரில் வி ட்டு வி ட்டு அருண்குமார் ம ட்டும் கு மரியில் த ங்கியிருந்தார்.

இ ந்த நி லையில் பீகாரில் உ ள்ள ஒ ரு ம ருத்துவம னைக்கு அருண்குமாரின் ம னைவி ம ருத்துவ ப ரிசோதனை க்காக செ ன்று வ ந்தார். அ ப்போ து, அ ங்குள்ள ஊ ழியருடன் அ வருக்கு தொ டர்பு ஏ ற்பட்டுள் ளது.

இ தை அ வரது உ றவினர்கள் க ண்டித்ததாக தெ ரிகிறது. ஆ னால், த னது தொ டர்பை அ வரால் கை விட மு டியவில்லை. இ தனால் அருண்குமாரின் ம னைவி கா தலனுடன் ஓ டியதாக தெ ரிகிறது.

இ து ப ற்றி பீகாரில் உ ள்ள உ றவினர்கள், அருண்குமாருக்கு த கவல் தெ ரிவித்துள்ளனர். இ தை அ றிந்த அருண்குமார் மி குந்த ம ன வே தனை அ டைந்தார். அ வரை ச க தொ ழிலாளர்கள் தே ற்றி வ ந்தனர்.

எ னினும் அ வரால் இ யல்பு நி லைக்கு தி ரும்ப மு டியவில்லை. ம னைவி த னக்கு து ரோகம் செ ய்து வி ட்டாரே எ ன விர க்தியின் உ ச்சிக்கே செ ன்ற அ வர் த ற் கொ லை செ ய்யும் மு டிவை எ டுத்தார்.

நே ற்று மு ன்தின ம் இ ரவு தெ ன்னந்தோப் பில் உ ள்ள 60 அ டி ஆ ழ கி ணற்றில் தி டீ ரெ ன கு தி த் து வி ட்டா ர். இ தை பா ர்த்த ச க தொ ழிலாளர்கள் அ வரை கா ப்பாற்ற மு யன்றனர். ஆ னால், மு டியவில் லை.

பி ன்னர் தீய ணைப்பு வீ ரர்கள் வ ந்து நீ ண்ட போ ராட்டத்துக்கு பி ன்னர் அ வரின் உ டலை மீ ட்டனர். இ ந்த ச ம்பவம் தொட ர்பாக பொ லிசார் வ ழக்குப் ப திவு செ ய்து வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின்றனர்.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap