கணவனின் காதில் பூ ச்சி மருந்தை ஊற்றி கொ லை செய்த மனைவி மற்றும் மகன்!!

தமிழகத்தில் தி னந்தோ றும் ம துபோ தையில் வீ ட்டுக்கு வ ந்து த கராறு செ ய்த க ணவனை கு டும்பத்தார் சே ர்ந்து கொ லை செ ய்துள்ள ச ம்பவம் ப ரபர ப்பை ஏ ற்படுத்தியுள் ளது.

தமிழகத்தில் தி னந்தோ றும் ம துபோ தையில் வீ ட்டுக்கு வ ந்து த கராறு செ ய்த க ணவனை கு டும்பத்தார் சே ர்ந்து கொ லை செ ய்துள்ள ச ம்பவம் ப ரபர ப்பை ஏ ற்படுத்தியுள் ளது.

ம னைவி ம ற்றும் பி ள்ளைகளிடமும் த கராறு செ ய்து வ ந்ததாகவும், மே லும் க டந்த இ ரண்டு தி னங்களுக்கு மு ன்பு தா மாகவே தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லைக்கு மு யன்றதாகவும் கூ றப்படுகிறது.

இ ந்த நி லையில் நே ற்று இ ரவு ம து போ தையில் ராஜசேகர், ம னைவி, தா ய், ம கனிடம் த கராறு செ ய்ததாகவும் கூ றப்படுகிறது.

இ தனால், மி குந்த ம ன உ ளைச்சலுக்கு ஆ ளான ம னைவி சுகுணா (40), ம கன் ரவிவர்மன் (23), தா ய் செல்வி (70) ஆ கியோர் சே ர்ந்து ராஜசேகரைக ட்டிப்போ ட்டு கா தில் பூ ச்சி ம ருந்தை ஊ ற்றி கொ லை செ ய்துள்ளனர்

Share via
Copy link
Powered by Social Snap