பிரபல டிவி நடிகை வீடு புகுந்து ம ர்ம ந பர்கள் அ ட்டகாசம் : அ ம்மாவுக்கு ப லத்த கா யம்!!

ஒரு அ திர்ச்சியூட்டும் ச ம்பவத்தில், ஒரு பிரபலமான தொலைக்காட்சி தொடர் ந டிகையின் வீ டு சூ றையாடப்பட்டது மற்றும் அ வரது தா யார் ஒ ரு ம ர்ம கு ம்பலால் தா க் க ப் ப ட் டா ர். கேரளாவின் கொச்சினில் ந டந்த இ ந்த ச ம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, இ ந்த ச ம்பவத்துடன் தொடர்புடைய 10 பே ர் மீது வ ழக்கு ப திவு செ ய்யப்பட்டுள்ளது.

மலையாள சீரியல் நடிகை ஆர்த்ரா தாஸ் பல ஹிட் சீரியல்களில் நடித்ததற்காக பார்வையாளர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளார். அவரது வீடு திருச்சூரில் உள்ள பட்டிபரம்புவில் அமைந்துள்ளது, சனிக்கிழமை அவரது தாயார் சிவகுமாரி மட்டும் த னது வீ ட்டில் இ ருந்தபோது ஒ ரு ம ர்ம கு ம்பல் அ வரது வீ ட்டிற்குள் நு ழைந்தது.

இந்த கு ம்பல் ஆர்த்ரா தாஸின் தா யை கொ டூரமாக தா க் கி து ஷ் பி ர யோ க ம் செ ய்யத் தொ டங்கியது. மேலும் வீட்டில் இருந்த பொருட்களை உ டைத்தது. அ வர்கள் வீட் டில் ப ல வி ஷயங்களை சே தப்படுத்தி அந்த இட த்தை விட் டு வெ ளியேறினர்.

அ வரது உ றவினர்கள் அவரை ம ருத்துவமனையில் அ னுமதித்த பி ன்னர் சிவகுமாரி கு ணமடைந்தார், மேலும் அவர் முன்பு ம ர்ம கு ம்பலின் நடவடிக்கைகள் குறித்து போ லீசில் பு கார் அ ளித்ததும், ப ழிவாங்குவதற்காக அ வர்கள் அ வளைத் தா க் கி ய து ம் தெரியவந்தது. இப்போது, ​​இந்த தா க் கு த லு க் கா க 10 உ றுப்பினர்களைக் கொ ண்ட கு ம்பலை போ லீசார் கை து செ ய்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap