கணவன் உடலை அடக்கம் செய்த பின் மனைவி எடுத்த வி பரீத முடிவு!!

தமிழகத்தில் கொ ரோனால் உ யிரிழந்த க ணவரின் உ டலை அ டக்க ம் செ ய்த ம னைவி, அ தன் பி ன் தூ க் கி ட் டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்ட ச ம்பவம் பெ ரும் அ தி ர்ச் சி யை ஏ ற்படுத்தியுள் ளது.

விருதுநகர் மாவ ட்டத் தை சே ர்ந்தவர் பிரபாகர். ர யில்வேயி ல் வே லை பா ர்த்து வ ரும் இ வருக்கு, ராமபிரபாவதி எ ன்ற ம னைவியும், 2 ம கள்களும் உ ள்ளனர். ராம்பிரபாவதி த னியார் ப ள்ளி ஒ ன்றில் ஆ சிரியரா க ப ணியாற் றி வ ருகின்றார்.

இ ந் நி லையில், க டந்த 24 ஆ ம் தி க தி க ணவர் பிரபாகர்க்கு கொ ரோனா ப ரிசோ தனை செ ய்யப்பட் டது. அ தி ல் நே ர்மறை மு டிவு வ ந்ததால், அ வர் உ டனடியாக மதுரை அ ரசு ம ருத்துவ னைக்கு கொ ண்டு செ ல்லப்பட் டார்.

3 நா ட்கள் தீ விரமா ன சி கிச்சை பெ ற்று வ ந்த நி லையில், தி டீரென நே ற்று அ வருக்கு மூ ச்சுத்தி ணற ல் ஏ ற்பட்டு, உ யிரிழந் தார். இ தையடுத்து அ வரது ச டலத்தை சொ ந்த ஊ ரான விருதுநகருக்கு கொ ண்டு வ ந்து, நே ற்று ம தியம் அ டக்கம் செ ய்யப்பட் டது.

பிரபாகருக்கு ஏ ற்கனவே தொ ற்று இ ருந்ததால், 2 ம கள்களுக்கும் ப ரிசோ தனை செ ய்ய உ டனே அ ரசு ம ருத்துவம னைக்கு, பு றப்பட்டு செ ன்றனர். த ன் அ ம்மாவையும் த ங்களுடன் ப ரிசோ தனை செ ய்ய வ ருமாறு அ ழைத்துள்ள னர்.

ஆ னால், ராமபிரபாவதி ம றுத்துவிடவே, அ டக்கம் செ ய்துவி ட்டு வ ந்ததில் இ ருந்து க ணவரை நி னைத்து அ ழு து கொ ண்டே இ ருந்துள் ளார்.

இ தனால் அ வரை ச மாதானப்படு த்த மு டியாமல், ம கள்கள் இ ருவரும் அ ழுது கொ ண்டே ம ருத்துவம னைக்கு செ ன்றனர். அ ப்போ து வீ ட்டில் த னியாக இ ருந்த ராமபிரபாவதி, தூ க் கி ட்டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டார்.

இ து கு றித்த த கவல் பொ லிசாருக்கு தெ ரியவ ர, அ வரின் உ டலைக் கைப்ப ற்றி பி ரேத ப ரிசோத னைக்கு அ னுப்பி வை த்தனர். இ து தொ டர்பாக வி சாரணை மே ற்கொண்டு வ ருகின்ற னர்.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap