கா தலித்து தி ருமணம் செய்தும் ச ந்தே கத்தால் அ ரங்கேறிய பெ ரும் சோ கம் : அ னாதையான கு ழந்தைகள்!!

தமிழகத்தில் ம னைவி தூ க் கி ல் தொ ங் கி ய நி லையில், க ணவனும் அ டுத்த சி ல ம ணி நே ரங்களில் தூ க் கி ட் ட ச ம்பவம் அ ப் ப குதியில் பெ ரும் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

க டலுார் மா வட்டம், பண்ருட்டி அ டுத்த திருவதிகையைச் சே ர்ந்தவர், சிவகுமார்(31). சி ற்ப தொ ழிலாளியான இ வர் சரண்யா(24) எ ன்பவரை கா தலித்து தி ருமணம் செ ய்து கொ ண்டார்.

இ ந்த த ம்பதிக்கு 5 ம ற்றும் 3 வ யதில் எ ன இ ரண்டு ம கன்கள் உ ள்ளனர். இ ந் நி லையில், கொ ரோ னா கா ரணமாக த மிழகத்தில் ஊ ரடங்கு வி தி இ ருந்ததால், சி ற்ப தொ ழிலாளியாக இருந்த சிவக்குமாருக்கு வே லையில் லை. இ தனால் கீ ரை வி யபாரம் செ ய்து வ ந்துள் ளார்.

இ தையடுத்து, ச ம்பவ தி னத்தன்று இ ரவு, 10 ம ணியளவில், அ ளவுக்கு மீ றிய ம து போ தை யில் வ ந்த சிவக்குமார், ம னைவியின் ந டத் தையில் ச ந்தேக ப்பட்டு, தி ட்டியு ள்ளார்.

இ ருவரு க்கும் ச ண்டை மு ற்றிய து. இ தனால் ம னமு டைந்த சரண்யா, ந ள்ளிரவில் வீ ட்டில் தூ க் கி ல் தொ ங் கி வி பரீத மு டிவு எ டுத்து ள்ளார்.

அ வரை மீ ட்டு, பண்ருட்டி அ ரசு ம ருத்துவம னைக்கு கொ ண்டு செ ன்றனர். சோ தித்த ம ருத்துவர்கள், சரண்யா இ றந் து வி ட்டதாக தெ ரிவித்த னர். இ தையடுத்து, வீ ட்டிற்கு செ ன்ற சிவகுமார், தா னும் தூ க் கி ல் தொ ங் கி வி பரீத மு டிவை எ டுத்துள் ளார்.

கா தலித்து தி ருமணம் செ ய்தும் ம னைவியின் மீ து ஏ ற்பட்ட ச ந்தே கத்தால் இ ப்போ து இ ரண்டு பே ருமே உ யிரை மா ய்த்துக் கொ ண்டது அ ப் ப குதியில் பெ ரும் சோ கத்தை ஏ ற்படு த்தியு ள்ளது.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap