டொ ம் என்ட் ஜெ ரியையும் மி ஞ்சிய அ சத்தலான ச ண்டை கா ட்சி! இப்படி யாரும் பா ர்த்திருக்கவே மா ட்டிங்க?

என்னதான் ம னிதர்கள் என்று நாம் சொ ல்லிக் கொ ண்டாலும்.. ஆ றறிவு கொ ண்டவர்கள் என்று த ம்பட்டம் அ டித்துக் கொ ண்டாலும்.. வி லங்குகளுக்கு நி கர் வி லங்குகள்தான்.

பல நேரங்களில் பு ல்லரிக்க வைத்து வி டுகின்றன. அவற்றின் முன்பு ம னிதர்கள் நி ற்கவே முடியாது.

இ ந்திய வ னத்துறை அ திகாரியான சுசந்தா நந்தா தனது ட் விட்டர் பக்கத்தில் வெ ளியிட்டுள்ள வீ டியோக்கள் சில இ ணையத்தில் வை ரலாகி வருகின்றது.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap