தொலை பேசி பாவிப்பவரா ? நீங்கள் விடும் தவறுகள் எவை?

add comment

காடைவளப்பின் முக்கியத்துவம் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் , நாம் கற்க வேண்டிய பாடங்கள்

காடைவளப்பின் முக்கியத்துவம் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் , நாம் கற்க வேண்டிய பாடங்கள் பற்றிய விபரணத’ ாெதகுப்பைப் பாருங்கள்.

add comment

மீன் பண்ணை பற்றிய விளக்கம்.

மீன் தொட்டியின் விபரம், எவ்வகையான மீன் இனங்கள் வளர்க்கப்படுகிறது. மீனுக்கு கொடுக்கப்படும் உணவு வகைகள். கழிவு நிர் எப்படி பயன்படுத்தப் படுகிறது. வாத்தின் பயன்பாடு வலையை விரித்து…

add comment

அடிப்படை கணினி சம்மந்தமான வன் பொருட்கள் பற்றிய விளக்கம்

கணினி சம்மந்தமான வன்பொருட்களைப்பற்றி நாம் அறிந்து இருக்க வேண்டும். அதற்காக இந்த காணொளிகளைப்பாருங்கள்

add comment