மீன் பண்ணை பற்றிய விளக்கம்.

மீன் தொட்டியின் விபரம்,
எவ்வகையான மீன் இனங்கள் வளர்க்கப்படுகிறது.
மீனுக்கு கொடுக்கப்படும் உணவு வகைகள்.
கழிவு நிர் எப்படி பயன்படுத்தப் படுகிறது.
வாத்தின் பயன்பாடு
வலையை விரித்து கொடிகளை வளர்க்கும் நோக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap