அனைவரைவும் உயிரிழை அமைப்பு அன்புடன் அழைக்கிறது!

விளையாட்டுப்போட்டி நிகழ்வு.. 2020 டிசெம்பர் 03 சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு , 2021 /04/ 24 அன்று உயிரிழை அமைப்பு தமது முள்ளந்தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான சக்கர…

add comment